fbpx
JESTEŚMY TUTAJ
 

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Ad Green Aneta Golis

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy Ad Green, dostępny pod adresem internetowym www.ad-green.pl/sklep zarządzany jest przez Anetę Golis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ad Green Aneta Golis, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielska 17A, NIP: PL 5981583793. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość.

§2 Słowniczek Terminów

 • Konsument – osoba fizyczna realizująca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową.
 • Sprzedawca – Ad Green Aneta Golis.
 • Klient – każda osoba dokonująca zakupów przez Sklep.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i organizacja niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w imieniu własnym i wykonuje umowę związaną z jej działalnością gospodarczą.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.ad-green.pl/sklep, przez który Klient może składać zamówienia.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (poprzez Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Regulamin – niniejszy dokument.

§3 Wymogi Techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień, wymagane jest posiadanie:

 • aktywnego połączenia z internetem,
 • urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
 • przeglądarki internetowej,
 • aktywnego adresu e-mail,
 • włączonej obsługi plików cookies oraz JavaScript.

§4 Oferta

 1. Wszystkie usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oferowane cyfrowo (np. ebooki, kursy online, opieka nad stronami internetowymi, opieka nad social media).
 2. Każda usługa oferowana w Sklepie jest opatrzona szczegółowym opisem swoich głównych cech oraz ceną.

§5 Składanie i Realizacja Zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest akceptowanie Regulaminu, wybranie usługi, dokonanie płatności oraz podanie danych kontaktowych.
 3. Realizacja usługi rozpoczyna się po potwierdzeniu płatności i zawarciu umowy sprzedaży.

§6 Odstąpienie od Umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wyjątki od prawa do odstąpienia określa ustawa.

§7 Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące usług zakupionych w Sklepie w przypadku niezgodności usługi z umową.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Zaleca się podanie w reklamacji m.in. szczegółowego opisu problemu oraz oczekiwań co do sposobu rozwiązania problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta lub w inny sposób określony przez Klienta.

  §8 Ochrona Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe zbierane są w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody także dla celów marketingowych.
  3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży.

  §9 Postanowienia Końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak zmiany w przepisach prawa, zmiany w metodach płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedawca będzie informował Klientów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Data wejścia w życie Regulaminu: 27.03.2024